درباره ی ما

About Us Big Image
سایت نوین آموزش: بکارگیری تکنولوژی روزدنیاواستفاده ازفناوری های نوین درآموزش رادرسایت نوین آموزش تجربه می کنیم . این سایت دربرگیرنده های تمامی ابزارهای موردنیازبرای پرورش مهارتهای معلمی درتمامی مقاطع تحصیلی است.آرشیوی ازبهترین نمونه سوالات تمامی پایه ها ومستنداتی ازاقدام پژوهی ها وتألیفات درزمینه ی آموزش وپرورش وبامحصولاتی چون ارائه فیلم های برترتدریس درجشنواره های الگوهای مناسب برای محیط واقعی کلاس درتمامی مؤلفه های آموزشی به صورت پیش ازدبستان، عشایری، چندپایه ،ومدارس تک پایه شهری وباارائه محصولات بی نظیربرای اولین باردرسطح کشورتدوین وخلق آثارآموزشی سیاربه صورت اپلیکیشن های دروس مهم واساسی به صورت درس افزارویک خودآموزواقعی به طوری که درهرمکان ودرهرزمان معلم همراه وبایادگیرنده است. ودرکنارخودآموزهای کامل اندرویدی بخشهایی ازکتاب راکه نیازبه توجه ویژه وتمرین وتکرارفراوان برای یادگیری مؤثردارندرابه صورت اپلیکیشن های اجزای آموزشی همراه ارائه میدهد. باسایت نوین آموزش همیشه خودرادریک جلسه ی مفیدآموزشی احساس میکنیدوبرای تمامی اولیاء ودانش آموزان گرانقدریک تجربه ی فوق العاده متفاوت ازلذت یادگیری است. بانوین آموزش می شودازتکنولوژی سبقت گرفت .
اینجانب سیده کبری وهاب زاده آموزگارشاغل درشهرستان کوهستانی اشنویه ازاستان همیشه سرافرازآذربایجان غربی، باعنایت پروردگارم علاقمندبه تولیدابزارهای کمک آموزشی به شیوه نوین همراه بافناوریهای روزدنیامی باشم دراین راستاتلاش ومطالعه مدوام راباانگیزه فراوان دنبال نموده وبرای یادگیری آسان فارسی به خصوص درمناطق دوزبانه برای ارتقاء تجزیه وتحلیل وروان خوانی دربین دانش آموزان استفاده ازتلفن همراه یاتبلت ها رامفیددانسته وتولیدنرم افزارهای خودآموزسیار(اندروید) تمام یابخشی ازکتب راسرلوحه کارقرارداده وبامشخص نمودن اهداف دروس وروشهای نوین آموزش محتواهای دروس رابه صورت مجزا طراحی- برنامه ریزی وباکمک نوین ترین زبان های برنامه نویسی درمحیط اندروید(برای اولین باردرسطح کشور)به صورت یک نرم افزارسیارآموزشی تولیدنمودیم.
محصولاتی که درسایت بارگزاری شده اند : 1.فیلم های تدریس (تمامی مقاطع تحصیلی عادی وعشایری)که دارای رتبه های برتردرجشنواره های الگوی مناسب تدریس درسطح منطقه، استان ویاکشورهستند.(قابل سفارش) 2.نمونه طرح درس های تمامی دروس وفعالیتهای پیش دبستانی به صورت تعیین هدف ویاطرح ام ام اس (قابل سفارش) 3.نمونه سوالات استانداردبرای تمامی مقاطع تحصیلی 4.نمونه های اقدام پژوهی ودرس پژوهی ومقالات وتالیفات (قابل سفارش) 5.بخش افزارهای سیارآموزشی برای محیط اندروید(اجزای آموزشی )بخش کوتاهی ازکتاب ها که نیازبه تمرین وتکرارمداوم دارند. 6.بخش ویژه محصولات که شامل نرم افزارهای اندرویدی کمک آموزشی تمام یانیمی ازکتابها هستند.( نرم افرارخودآموزفارسی پنجم ابتدایی )

ما این موارد را تضمین میکنیم

  • کیفیت فنی نرم افزارهای اندرویدی واستاندارهای آموزشی

  • روشهای نوین آموزشی چندرسانه ای همراه باتکنولوژی روز

  • دسترسی آسان وسریع به نسخه های تولیدشده

  • ایجادیک محیط تعامل دوسویه باکاربران

Our Skills are excellent

دسته بندی محصولات

نظرهمراهان نوین آموزش

همراهان عزیزلطفااگرنظروپیشنهادسازنده ای درجهت ارتقاء تولیدات ومحصولات آموزشی سایت دارید ماراموردعنایت خودقراردهیدوبانوین آموزش درتماس باشید